آمار فروشگاه اینترنتی توپراک

1390


فروشگاه اینترنتی بزرگ توپراک toprak.ir - معنی نام های دخترانه ترکی

فروشگاه اینترنتی بزرگ توپراک toprak.ir

معنی نام های دخترانه ترکیآچا :خوشایند ،بانوی مسن درخوراحترام
آچالیا:نام گلی است
آچقین گول :گل شکفته شده
آچیق گول :غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول :نام چو گل
آسانا: دختر زیبا
آسلیم :مفید،دارای خیر
آغان :شهاب آسمانی، زبانه آتش
آغ بنیز:سفید چهره
آغجاقیز:دخترسپید روی و سفید بدن
آغجاگول : همچو گل سفید
آک ایپک :ابریشم سفید
آک چیچک :گل سپید
آکچین : پاکدامن،آبرومند

 آک ییلدیز:ستاره درخشان

آلا گؤز:چشم درشت وآبی رنگ
آلانور :نوردر خشان،برّاق
آلتینای :ماه زرین
آلتینلی :زرین
آلتینیار :یارطلایی
آل چیچک :گل سرخ
آچیق :روشن  ، نیکبختی
آچیق گون :روزصاف و روشن
آغجا :سفید روی
آک بوداک :شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان : سفید، بی گناه
آلتان :طلا،شفق سرخ
آلتین :طلا
آلقا :پسندیدن
آلقیش :ستودن، تشویق
آل کیم :رنگین کمان
آل گول :گل سرخ
آلگون :آفتاب سرخ
آلنار :انارسرخ
آلِو :زبانه آتش،داغ
آلیشان : علف آهو
آمراق : دوست داشتنی،شیدا ،پاک وصاف
آمول شکیبا،آرام ،با ادب
آناشن :مادر شاد
آناک :خاطره،هدیه
آناگول :گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظور ازگل فرزند دختر است)،دختر همچو گل
آنایار :یار مادر
آنداچ :خاطره ،یادگار
آنلیک :فهمیده،عقل
آنناک :یادگار،خاطره
آنی:خاطره،به یادآوردن 
آی :ماه
آی بن :آفریده همچون ماه
آی بنیز:ماه رخ
آی پار :درخشنده همچو ماه
آیپارا :ماه نو، هلال ماه
آی پری :زیبامانند ماه
آیتاج :تاج همچو ماه
آیتار :مژده دهنده
آیتارشن :پیک شادی
آی تن :ماه
آی جامال :به زیبایی ماه

آیجان :دختری که روانش به پاکی ماه باشد
آی چیچک :گل آفتابگردان
آیدا :درماه،گیاهی خوشبو 
آی دار :کاکل،یال
آیداشن :شادی در ماه
آیداگول :گل ماه
آیدان : از ماه آمده ، همانند ماه
آی دینچ : پابرجا چون ماه برّاق،درخشان
آیرال :استثنا شده
آی سِئو :دوست داشتنی مانند ماه
آیسان :مثل ماه
آی سَل :پرتو مانند ماه
آی سَن :همانند ماه هستی
آیسودا :ماه در آب
آی سون :هدیه ماه ، مَهداد
آی سونا :زیباروی متعلق به ماه

آی سوی :از نسل ماه
آی سین :مثل ماه  هستی
آیشان :شناخته شده چون  ماه
آیشن :مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر :سفید مثل ماه
آی قاش :دارای ابروانی همچون هلال ماه
آی قیز:دختر ماه
آی گئن :مرتبط با ماه،دوست نزدیک و همدل،همراز
آی گول :گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا :هاله اطراف ماه
آیلار :ماه ها
آیلان :همراه ماه،شبیه به ماه
آیلین : هاله ماه
آیمان :انسانِ ماه، زیبا چون ماه
آیمان :مثل ماه
آیناز : مهناز
آی نور :نور ماه
آی نیسه : دختری که چون ماه زیباباشد
ائتکین : اثر گذار
ائتناز :نازکن
ائل آی :ماه ایل،زیباروی ایل
ائلبالی :شیرین وعسل ایل
ائل بَزَر : زیباچهرۀ  ایل
ائل بزه ر:زینت دهندۀ ایل
ائلتاج :تاج ایل ،شخص مورد احترام  مردم
ائلتاش:هم ایل ،هموطن،هم طایفه
ائلچین:لایق ایل ،برای مردم وایل
آئل سئوَر : شیفتۀ ایل
ائلکین :میهمان،سیاحت کننده
ائلگین :غریب ، مهاجر، آنکه ازخانه وکاشانه اش دور مانده باشد
ائوین:هسته یادانه، اصل هرچیز
أ رکانا :آزاد
أرگم :نازنین من
أرگول :همانند گل
أرمغان :هدیه،تحفه
أرمَن :لایق حرمت ،خوش یمن
أسمر:گندمگون،ریشه عربی دارد
أسیم :وزش باد ،مه
ألیک :آهو
اوتکو : عاقبت خوش
اود آنا :مادر آتش
اود دنیز: دریای آتش
اودشَن :شاد آتشین
اوروز:بخت ،خوشبخت،ماه روزه داری
اوزای :فضا،دنیای بیکران
اوزوک :انگشتر
اوستون :بهتر
اوسلو:صاحب کمال
اوغور :موفقیّت ،بخت
اوغورلو :فرخنده فال
اوکای :آفرین
اولجا :غنیمت،بخشش
اولجای :بخت
اولدوز:ستاره
اولکان:بسیاربزرگ
اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین
اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب
اولوس:ملّت ،قوم وطایفه
اوماچ :امید،مقصد ،آرزو
اومای :الهه
اونای :شریف، نامدار
اونسال :بسیارمشهور
اونلو : پرآوازه،جذّاب
اویسال :حرف شنو
ایپک : ابریشم
ایپک تن :دارای پیکری لطیف مثل ابریشم
ایپک نور:برّاق
ایزگی :باهوش و دادگر
ایزیناز:خوش اثر
ایستَر :خواستن
ایستَک :آرزو،خواسته،مراد
ایشیک : فروغ
ایشیل:فروغ

ایشیلار : درخشنده ، روشنایی ها
ایشیلاک :تابنده،دارای درخشش
ایشین :پرتو
ایشین سو :درخشش آب
ایلدَش :متولد شدگان در یک جا
ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلقیم :سراب
ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز:اولین نشانه
ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه
اینجی :مروارید،بسیار تابنده
اٶز آیتان : شبیه به شفق
اٶز آیسان :نظیرماه
اٶزبال :عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن :خال ویژه و مادرزاد
اٶزبیل :آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد ، فهمیده
اٶز پینار:منبع آب منحصر به فرد، آب حیات بخش
اٶز جان :تَنی،عزیز و محبوب
اٶز دَش:ببدون فرق،کاملا یکسان
اٶز دَک :مادّه ،تنۀ درخت
اٶز گو :منحصربه فرد، ویژه
اٶزگول :ویژگی،گونه و نوع
اٶزگولَچ : دارای طرز خنده ای ویژه
اٶزگونَش:نظیرخورشید
اٶزَل :چیره دست  ،مخصوص،جداگانه
اٶزلَر:حسرت کشنده،دلتنگ
اٶزلَم :در شوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن : توجه و اعتنای جدی
اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل
اٶکه :تیزفهم ،باهوش
اٶگه : عاقل،وزیر،مشاور
اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول : سزاوار ستایش
اٶیوک :هیجان حاصل از عشق ومحبّت
باخیش :نگاه
بادام گؤز :چشم بادامی
باریش :آتش بس،آشتی
بارینج :شبدرکوهی
باغیش :بخشیدن،هدیه کردن
بالا :اولاد،فرزند،نوزاد
بال سان :شیرین همانند عسل،متعلق به عسل
باللی: ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
بایاز :دراصل بیاض است و ریشه عربی دارد .یعنی : سفید ، سفیدی
بایان :خانم ،بانو
بایراق :تکّه پارچۀ رنگی که بر رویش نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا تشکیلات و گروهی باشد.
بَتی :تصویرکردن ،چهره ،اندام وپیکر،قامت
بَتیک : نامه،نوشته های رسمی
بَدیز:زیبا ،خوش قد و قامت،ظریف
بَگَنچ :خوشایند ،پسندیده
بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین :واضح،بارز وآشکار،روشن
بَنزَر :شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
بَن شَن :من خوشبخت هستم ، من شاد م
بَن گول :گل  خالدار
بَنگین :دائمی ،جاویدان
بَن لی:دارای خال
بَنیجه : جاودان و همیشگی
بولود:ابر ،بخار
بیرجه :تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن :آنکه یکی باشد،یکّه و تنها ، تو یکه و تنهایی
بیر گول :گل بی مثل ومانند
بیلگه :صاحب معلومات عمیق
بیلگی :  دانش ،سواد
بیلگین :صاحب دانش

پارلا :بدرخش!تابناک شو !
پارلار :نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش : درخشندگی
پارلاک :نورافشان ، تابناک
پَتَک :کندو
پَک اؤز :دارای صبر

پیرلانتا :برلیان ،الماس تراش خورده

پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب
تئللی :دختری با گیسوان بلند و زیبا
تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز:دختری با گیسوی ناز
تئل نور :دارای موهای شفاف و برّاق
تابراک :سرزنده ،زرنگ و کاری
تاتلی :بامزه وبانمک
تاچلی:تاج بر سر
تارو :به حالت ظریف درآورنده
تاریم :چادر ،خانه ،مکان سر پوشیده
تالکوک :محل پیوند کوه هابه هم
تان آک :سرخی افق ،عجیب وغریب
تان آل :نظیرشفق ، شگفت انگیز
تان زَر:طلای  شگفتت انگیز
تان سو :خارق العاده ، شگفت انگیز
تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تایسیز :بی همتا
تَرگول :گل نوشکفته ،شکوفه تازه
تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت
تَک آی :ماه یگانه
تَکسین :یکی یکدانه
تَک گول :گل بی همتا
تَگیر:ارزش  ،قیمت
َتن آی :همانند ماه
توپاز :نوعی سنگ وقیمتی 
تویقو(دویغو):احساس ،عاطفه
تورمَن :مرغوب و با کیفیت
تورناز:دخترترک ونازدار
تولین :آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
توماقان :گل نیلوفر
تونا :نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا در اروپا بسیار طولانیست
جئیران/ جیران : غزال ،آهو
جان ایپک : دارای روان چون ابریشم
جان سِئل : زنده وجاندار
جان سونار:آن که جان فدای دوست کند.
جان سوی :از  تبار نیاکانی نیک
جان شَن : خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
جَرَن/جَران :آهوی ماده
جیلوه لی :عشوه گر
جیلوه ناز : نازنین  ،عشوه گر
چئچئن: برازنده وخوشایند
چاغداش :معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک  زمان
چاغری : شاهین شکاری ، دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
چاغلار :آبشار، آب روان جوشان و کف آلود
چاغلایان : آبشار
چاقیر : شاهین تیز پرواز

چایلان :ماسه زار ،ریگزار
چلنگ : حلقه گل ، تاج طلایی یا نقره ای
چولپان : نام ستاره ای

چیچک :شکوفه ، گل

چیچک ناز:نازنین همانند گل
چیلَک : توت فرنگی
چیم ناز : بسیار ناز کننده ،طنّاز

خاتون:بانو

خانیم :بانو
خانیم زَر: زر بانو

دادلی : خوشمزه،بامزه
داغشَن : شادی کوهستان
دالغا:موج
دانشن :فجر شادی
دَفنه : درختچۀ برگ بو
دَنیز : دریا بی نهایت

دورا : قله کوه
دور تَکین : مانند مروارید ، دوست داشتنی
دوزگون : سالم و کامل و بی کم و کاست
دوزلو: بانمک
دولغون: پر ،تمام
دولقون : تمام و کامل
دویسال : دارای احساس
دویغو: قابلیت فهم

دیرلیک :آسایش ،آرامش وسازش

 دیکمَن: نوک ،قلۀ کوه
دیلَک: آرزو وخواسته 
دٶکمن : جذاب،برازنده و سزاوار
دٶنوش : برگشتن /به معنی پیشرفت هم می آید.

رشمه :روبانی برای زینت
َزرتکین :زر بانو
زَرخانیم :زربانو
زَرلی :زر پوش

 

ژاریک :درخشنده
ژالین : شعله
ژَمیس : میوه
سئچکین : شایان گزینش ،برگزیده
سئزال :دارای احساس  و فهم
سئزَر: قادر به درک
سئل شن :سیل شادی
سئلناز : سیل ناز  و کرشمه
سئودیم :علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر:دوست دارنده ،دوست داشتنی
سئوسای : احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن : شادی را دوست بدار
سئوکال : دوستداشتنی باش و زندگی کن ،حس صداقت درعشق
سئوگی :احساس دوستی
سئوَن :دلباخته
سئوناز:دوستدار ناز
سئویل :دوست داشتنی ،شایستۀ دوست داشتن
سئویم :جذّاب
سئوین : خوشحال شدن
سئوینج :حس شادی
ساچلی :گیسوی بلند
ساچناز :دختری که گیسوان زیبایی دارد
سارین :ترانه
ساناز: بی همتا

سانای :محترم
سایا : یک رنگ وبی ریا
سایات : دارای نام و جاه
سایرا(سِهره یاسِیره ):آواز خواندن ،چه چه زدن  بلبل
سایراش:نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو : پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سایقی:احترام  ،ادب
سایقین : احترام گزار ، شایان احترام
سای گول :گل محترم ،زیبارخساری که شایان احترام است.
سایلان: گرامی
سایلاو : نماینده  ،برگزیده
سایین : سزاوار احترام
سَرپیل : پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین : باحیا ،آبرومند
سرین :شکیبایی

سَلما : برگ پهن
سَلَن : آوای دلنشین
سورمه : سُرمه

سولماز: دوراز پژمردگی
سونا:قو،اُردک برای وصف دختر زیبا به کار می رود.

 سونار: هدیه می کند
سونال: هدیه شده
سونای :آخرین شب طلوع ماه،بخشیده شده ،تقدیمی
سون گول: آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل:قطرۀ باران ، خوشۀ گندم
سیرما:گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،
سیلا :ملحق شدن ،وصال
شَن آی : ماه شادی بخش

شَنال : خوشحال

شَن ایز:علامت شادی بخش
شَن سَس:خوش آوا

شَن گول :گل مایه خوشبختی

شَن ناز:دختر نازنین و شادمان

شن یار : یارشاد

طرلان/طارلان/ ترلان / تارلان :بازشکاری

فَرآی: نورماه ،مایه زیبایی ماه
فولیا : گل نسرین ،نرگس زرد
فوندا:علف جارو علفزار
قاراتئل :سیاه مو
قاراجا:تیره رنگ،بُز کوهی
قاراگیله :انگور سیاه دانه
قاراگٶز/ قره گوز:سیاه چشم
قَرَنفیل:گل میخک
قنیره : زیباروی بی همتا

قوتلوآی :ماه مقدّس و خوش یمن
قیز ناز:دختر ناز
قیزیل :سرخ ،طلا
قیزیل گول :گل سرخ(رُز)،گل محمدی
کاراک :مردمک چشم
کاواک:درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا:نیکی کردن
کایران :چمن ،مکانی صاف ،میدان
کَپَنَک : پروانه
کَکلیک:کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک:پروانه
کوتکو :ساده ، فروتن ، باادب
کونات : دلسوز و مهربان

کٶلگه :سایه
کؤنول :قلب ،دل 
گلین :عروس
گول آی :ماه گل
گول ایز:نشان گل

گول باهار :گل بهار
گول بَن : دارای خالی چون گل

گول بنیز:گل چهره

گول بوداق :شاخه گل ،بوته گل
گول تَک : گل کمیاب و تک

گول دَم : گل دم ، گل نفس

گولدَن : از گل ، گُلی

گولر : خنده رو و مهربان

گولرآی : ماه خنده رو

گول سئل :سیلی از گل
گول سئو:شیدای گُل
گول سئوَن :عاشق گل
گل سئوین :خندیدن ،رقص وخنده ،شاد شدن

گول سَرَن :پراکنده کننده گل
گولسون :همواره شاد

گول سوی :صاحب اصل ونسب مانند گل

گوللَر:گل ها
گوللو :آراسته با گل ،گلدار
گولوش :خنده

گولومسَر :همیشه خندان
گول یاز: گل بهاری 
گولین :مانند گل ،گلزار
گوموش : نقره
گون :خورشید،روز،  زمان
گون سئل :مانند خورشید
گونَش : خورشید
گون فَر :اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول : خواسته دل
گٶزده :پسندیده و خوشایند
گؤزَل : زیبا،بی عیب
گؤزَن : جذاب ، زیبا
گؤک سئل:آسمانی
گؤک سَن : آسمانی
گؤک من: دخترچشم آبی و بور با پوست سفید وموی زرد
گؤی چَک : زیبا،دوست داشتنی
لاچین :گونه ای شاهین
مئلیسا :تُرَنج

مارال : گوزن ماده

مارتی :مرغ دریایی
ماویش : دختر بور ی که چشمانی به رنگ آبی روشن دارد
مایوک :غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم :باد ساحلی ،مه
مورایپَک : نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان : رنگ صورتی شفق  هنگام سپیده دم
مورگول : گل بنفش رنگ
مورَن : رود ،آب روان
مویان :خیر و ثواب

مین گول :هزار گُل
مین ناز : هزار ناز، دارای ناز
ناخیش:همان نقش است.

نارچیچک :گل انار
نارگول : گل انار
نارگیله : دانه های داخل انار
نارین :ظریف وباریک

نارین گول: گل یا شکوفه ظریف
نازلی: پر ناز و ادا

نورال :روشنایی

نورایشیک : بسیار درخشان
نورچین :سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان : آفریده از نور

نورسان : همچون نور
نورلان : نورانی شونده

نورمان :مثل نور

وارجان :دارای جان ، اهل دل

وَردا : برگرفته از واژه پهلوی « وَرتا» به معنای گل سرخ
یئشیم : سنگ یَشم
یئنی شن : جشن و شادی نو
یئنی گول :گل نوشکفته
یاراش :خوشایندی ،جذّابی
یاراشیق : دوست داشتنی ،زیباوجذاب
یارپاق :دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
یارلیک :فرمان ، دستور
یارماکان :هدیه،ارمغان
یازباهار : فصل میان تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول : گل تابستانی
یاسام :نظم وترتیب ،قاعده وقانون
یاشا :آفرین ،زنده باد
یاشار : زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،تندرست و سرزنده
یاشام : عمر،زندگی
یاشیق : خورشید،نور آفتاب
یاشیل :سبزرنگ،تروتازه
یاشین : آذرخش
یاغمور : باران،بارندگی
یالدیز:آراسته به آب طلا ونقره

یالقین :سراب
یاناک :گونه ، لُپ
یورتسال:میهنی

یوردام :چالاکی ، ناز،عشوه
یوردوم : میهن من

یوروک :طرز زندگی

یوسما: نازنین ، عشوه گر
یوکسَل:برتر،اوج گیرنده ، دارای قیمت

قیز آدلاری

آتوسا:اوددان یارانمیش
آرزی:دیلک،ایستک
آسانا:گوزل قیز
آشقین:آشیب-داشمیش،لبریز
آلتونای:قیزیل آی
آی تک:آی کیمی پارلاق و گوزل،مهسا
آیتن:آی کیمی،آیلار برابر
آیدا:سو قیزاغینداگویه رن بیتگی
آیدار:باشین تپه سینده و آلینا توکولن ساچ،کاکل
آیسال: آی کیمی پارلاق تانینمیش ،آی سانیلان ،آی کیمی گوزل
آیسل:آی کیمی،آیا بنزر،آی کیمی پارلاق
آیسو:آیدین سو،آی کیمی پارلاق سو

آیسودا:سودا اولان آی
آیشن:آی کیمی پارلاق،سئویملی قیز
آیشین:آیا بنزر
آیلین:آیین دووره سینده اولان ایشیق،هاله
آیمان:گوزللیک،ایشیقلیق و تمیزلیکده آی کیمی اولان
ائلچین:ائل یاراشیغی ائله یارارلی اولان
ائلناز:ائلین نازلی قیزی
اسمر:قاراشین
پینار:بولاق
تامای:بوتون آی
توران:قدیم و تانینمیش آدلاردان،بوتون تورک تورپاق لارینا بو آدی دئییلر
تومروس:ساکالارین بویوک ائلی اولان ماساژئت لرین ملکه سی ،او بیر ساواشدا هخامنش شاهی،کوروشون باشینی کسیب و اونون قو شونونو قیریب قورتاریب
دالغا:دنیز لپه سی
دالغین:درین فیکیره گئدن
دورنا:بیر گوزل قوش آدی
ساناز:تای سیز،سانی آز اولان
سارای:بوتون آی
سانای:آی شوهر تلی
سحر:گون چیخان زامانی
سئوا:سئوگی،ایستک
سئویل:سئوگی یه دَیَن ،سئومه لی
سئوین:سئوینمک،شن اولماق
سولماز:همیشه یاشایا
گونای:گونش گورونن یئر
گونتای:گونش کیمی،گونه برابر
گونش:یئره ایستی و ایشیق وئرن کوره
لاچین:جسارت رمزی اولان شیکاری قوش آدی
نازلی:عشوه لی ناز ائدن
اولدوز:گونش و آیدان باشقا گویده گورونن شئی لرین هر بیری
یالچین:اوجا صخره،قایا
ایپک:یوموشاق و پارلاق تئل،اینجه

اسمهای اصیل آذری،اسمهای دخترانه و پسرانه به زبان ترکی،اسم  آذری،تورکی قیز آدلاری،تورکی اوغلان آدی،آذری آدلار

 

آتابای(اتابک):بویوک آتا، بویوک و وارلی آدام
آتالاری:آدلیم،تانینمیش
آتامان:فرمان وئرن،باشچی،آتاساییلان
آتیلا:آدلی سانلی،ساواشچی،فاتح،هون تورکلرینین اورتا آسیادان اوروپا یادک اولان امپراطورلوغون بویوک خاقانی
آراز:اوغور،خوشبختلیک،آذربایجانین ان آدلیم چایی
آرال:بیر-بیرین یاخین آدالار، داغلار آراسیندا اولان گول یا دنیز،غربی تورکستاندا بیر دریاچه نین آدیدیر
آرتان:آرتیق پاک اولان
آرمان:چوخ پاک،ناموسلو،دوزگون
آسلان:اورمانلارین پادشاهی کیمی تانیان،باشچی لیغا یاراشیقلی و باجاریقلی اولان
آغشین:آغ بنیز،اوزوآغ
آلپر:قهرمان ایگیت،قواق ایگیت
آلتای:یوکسک اورمان ،اورتا آسیادا سیری ایله موغولستان آراسینداکی سیرا داغلارین آدی
آلقان:قانی لاپ قیرمیزی اولان
آلقین:قورخماز، جسارتلی،درنک،توپلانتی،انجمن
آنار:آنلابان،خاطیرلایان
آیاز:سحرین سرین یئلی، سازاقلی و قورو هاوا
آیدین:فیکری آچیق، ضیالی، ایشیق،آچیق
ائلدار:ائل صاحبی،ائل قایغی سینی چکن ائل سئور
ائلشن:ائلین شادلیغی ، ائلین شنلیگینه
ائلمان:ائل سمبولو و نماینده سی
ائلیار:ائله یاردیم ائدن، ائل آرخاسیندا دوران
ارکین:باغلی اولمایان،آزاد
ارگین:تجروبه لی و کامیل آدام
بابک:آذاربایجانین ان بویوک قهرمانلاریندان  بیری،(بابابی)کی سونر الار بابک شکلینه دوشوب
باریش:باریشیق،صولح
بورلا:اوجابویولو،ده ده قور دناغیللاریندا بایندیر خانین قیزی
تایماز:ییخیلمایان ،دایانان
تئلمان:دیلچی، ادبیات چی
توغان:اووقوشلاریندان بیرینین ادی، قارتال
جشقون:جوشان،توفانلی
دومرول:یاشاییش وئرن،حیات وئرن،ده ده قورقودناغیللارینین اساس قهرامانلاریندان اولان دو خا قوجا اوغلو
دومان:چن،سیس، بوغونوق هاوا دورومو
سلجوق:سئل کیمی آخان، بویوک سلجوق دوولتی نین قورو جوسو
سهند:آذاربایجانین بویوک داغلاریندان بیری
اوختای:اوخ کیمی،سرعت له ایش آپاران
اوغوز:تورک ائللریندن،ساغلام و گوجلو آدام
اونار:عزیز لیک، سایغی
اونور:(onur)گوجلو،شرف،ناموس
اوغور:خوشبت لیک،گوروش،آلین یازیسی
اومود:آرزی،دیلک،ایستک
وورغون:وورولموش،سئودالی
هارای:سس،های،چیغیرتی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸ساعت 20:38  توسط اسماعیل فتحی  |